Beboer

Vedligeholdelse

Atlantia har tilknyttet viceværter samt flere håndværkere til vores ejendomme. Alle vores ejendomme tilses og vedligeholdes jævnligt med henblik på at opretholde en tilfredsstillende standard for vores lejere.

Hvis du i lejligheden har opdaget uregelmæssigheder, fejl, mangler eller noget der skal repareres er det vigtigt, at du kontakter vores viceværter. Viceværten/ håndværkeren vil i samarbejde med administrationen træffe de nødvendige beslutninger for det videre forløb.

Er der fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og eller afløb skal dette omgående meldes til administrationen.

Lejemålet må kun males/tapetseres med lyse/dæmpede farve. Farve på vinduer, døre og træværk må ikke ændres. Kvaliteten af malingen i form af glans typer m.m. skal godkendes af udlejer før arbejdet sættes i gang.

Se også vores boligmappe for yderligere detaljer vedrørende dette.

Det er dig som lejer der skal vedligeholde og forny låse, nøgler, ruder, holde vandhaner,og el-afbrydere forsvarligt vedlige. Du skal endvidere vedligeholde termostatventiler, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe,komfurer, vaskemaskiner o.l. installationer, rense tilstoppet afløb fra håndvask, køkkenvask og toilet. Hvis du ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at vi har opfordret til det, kan vi istandsætte for din regning.

Se her hvordan du vedligeholder og rengører dine vandlåse

Hvis du mister nøgler til ejendommens fællesrum/lejlighed vil vi straks foranledige at disse låse bliver udskiftet samt lave nye nøgler på lejers regning.

Det påhviler desuden lejer at holde ejendommes fællesarealer pæne og ved brug af disse arealer, altid at rydde op efter sig.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores lejemål. Overtrædes dette kan det medføre en ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og § 93 litra g.

Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr.

Husdyr er kun tilladt hvis der forlægger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.

 

Lejekontrakt

Ved underskrift af lejekontrakt opkræves 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje.

 

Rengøring af trappeopgang

Alle vores trappeopgange rengøres af et professionelt rengøringsfirma og aftalen indeholder følgende:

1 gang hver 14. dag

Trapperne fejes og vaskes fra top til bund. Der fejes og vaskes under beboernes dørmåtter. Successivt fjernes spindelvæv.

1 gang månedligt

Nedfejes og aftørres følgende:

 • Baluster
 • Gelænder
 • Lamper
 • Vindueskarme

 

Lejebetaling

Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen.

Ved forsinket betaling opkræves påkravsgebyr i henhold til reglerne i lejeloven.

Der opkræves et månedligt gebyr vedr. opkrævning via NETS på 12,00 kr.
Det er krav at indbetaling sker via NETS.

 

Husorden

"Det er godt at bo godt"

 • Det er vores motto. Derfor er der nogle regler, som det er naturligt at opstille. Disse regler skulle gerne medvirke til at skabe et bedre klima mellem beboerne.

 

Lejligheden:

 1. Der må på intet tidspunkt spilles så højt på radio, Fjernsyn eller lign. at det generer andre og bør normalt undgås i tidsrummet 23.00-06.00.
 2. Slagboremaskiner o. lign. må kun benyttes på hverdage mellem 9.00 - 19.00. På Lørdage dog kun mellem 9.00 og 16.00. Aldrig på Søn og helligdage.
 3. Der må ikke holdes nogen former for husdyr.(se også lejekontrakt)
 4. Udluftning af lejligheden, skal ske gennem vinduer eller altandør(se også under nyttige tip for ventilation i Boligmappen)
 5. Der må ikke opsættes nogen former for paraboler og antenner på ejendommen.
 6. Kabel træk mellem lejlighederne, af f.eks. tv. Signal, Telefon o. lign. er ikke tilladt.
 7. Nytårs skyderi fra vinduer og altaner er STRENGT FORBBUDT.
 8. Lejligheden skal vedligeholdes, i henhold til lejekontrakten. Det er lejers ansvar at alt det nævnte i lejekontakten §11, vedligeholdes under hele lejeperioden. Se under vedligeholdelse i Boligmappen. Hvis du er i tvivl om hvad du skal vedligeholde, kontakt Atlantia.

Trappeopgangen:

 1. Fodtøj, legetøj, barnevogne m.m. må ikke henstilles på trappen.
 2. Færdsel på trappen skal foregå så stille som muligt, husk der er lydt. Det er strengt forbudt at lege på trappen.
 3. Spildes eller tabes noget på trappen, eller tilsmudses væggene med kridt, fodaftryk, skrammer fra ind og udflytning eller lign. Har beboerne pligt til omgående at fjerne sporene.

Kælderen:

 1. Hvis der er kælder/udhus tilhørende ejendommen, kan disse anvendes til opbevaring af cykler, barnevogne m.m.
 2. Beboerne skal gøre rent efter sig, hvis denne eller medlemmer af husstanden         tilsmudser kælderrum/udhus o. lign.
 3. Der må ikke leges i kælderen.
 4. Der må ikke sættes større ting i kælderen/udhuset, som generer de andre beboere.

Udearealet:

 1. Ting som gennem længere tid har stået, uden at blive fjernet/anvendt vil blive fjernet og smidt ud af viceværten. Uden yderligere varsel.
 2. Fodring af dyr på ejendommens område er ikke tilladt.
 3. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt.
 4. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.
 5. Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på ejendommens areal.

 

Boligmappe:

Vores Boligmappe er tænkt som et hjælperedskab, til alle vores lejere og indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder sin lejlighed, samt husorden og hvordan man overholder denne.

Har du spørgsmål som du ikke kan få besvaret i Boligmappen er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte administrationen eller vores viceværter.

 

Boligstøtte:

På nedenstående link kan du du få hjælp til at søge om boligstøtte.

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=72b5638f-70c3-41e3-8974-e7888099d981&PageId=b0244c66-1e26-470c-88c1-768a24b0abc8

 

Affald:

Vi oplever til stadighed at affaldsbeholderne er overfyldte pga. manglende sortering, hvilket resulterer i at beholderne ikke bliver tømt og at vi samtidig bruger alt for meget unødig tid på at sortere og bortkøre affaldet.

For at undgå problemer med overfyldte beholdere, er det meget vigtigt at pointere at i som lejere selv er forpligtede til at sortere affaldet efter kommunens anvisning.

En uddybende vejledning kan ses på www.slagelse .dk/affald2019  

Papiraffald herunder aviser og reklamer bedes afskaffet I de dertil hørende beholdere opstillet af Slagelse kommune. Det hører ikke til i restaffaldsbeholderne.

Tømningsplan kan ligeldes findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

 

Indboforsikring

Husk at fremsende kopi af indboforsikring til vores kontor 1 gang årligt.

 

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som vokser i fugtige omgivelser. De viser sig som sorte, grønne, brune eller hvide pletter/skjolder på lofte, gulve, møbler eller vægge. Skimmelsvampe har brug for fugtige omgivelser for at gro, derfor er det vigtigt at man lufter ud hver dag, ikke tørre tøj indendørs og ikke sætter møbler direkte op af ydervægge.

Vi anbefaler dig at tage denne test:
http://www.skimmel.dk/For%20driftspersonale.aspx

Har du skimmelsvamp i din lejlighed eller er du i tvivl om der er skimmelsvamp i din lejlighed kontakt vores vicevært

 

Kontaktoplysninger:

Det er meget vigtigt, at vi altid er opdaterede med jeres kontakt-oplysninger, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der skulle blive behov for dette.

Det er derfor vigtigt, at vi både har telefon og email adresser til alle vores lejere.

Husk at informere os hvis i får nyt nummer eller ny email adresse, i kan sende opdaterede oplysninger på dv@atlantia.biz

 

Kælderrum:

Når I opbevarer ting i jeres kælderrum er det på eget ansvar.

Det er meget vigtigt, at ting der ikke kan tåle fugt opbevares i lufttætte beholdere. Vi anbefaler, at i stiller papkasser m.m. på paller og aldrig direkte op af væggen, dette for at beskytte jeres ting mod fugt.

 

Opsigelse af lejemål:

Ved opsigelse af lejemål skal i sende opsigelsen skriftligt til vores kontor på Rugvænget 9, 4200 Slagelse. I vil efterfølgende modtage en skriftlig bekræftelse fra vores kontor.

Opsigelsesvarslet er løbende måned + 3 måneder.

 

Indflytning:

Ved indflytning i Atlantias lejligheder er disse ALTID fuldstændig nyistandsatte og rengjorte. Alle malbare flader er nymalede, trægulve afrenset, slebet og behandlet.

Den dag du overtager lejemålet mødes du med vores vicevært på lejemålets adresse, hvor du vil modtage nøgler og der vil blive udarbejdet en indflytningsrapport og aflæst elmålere.

Efterfølgende har du 14 dage til at fremsende en fejl og mangelliste til vores kontor gerne på mail dv@atlantia.biz.

Vores vicevært vil udbedre de nødvendige fejl og mangler resten bliver tilføjet en liste som både du og vi underskriver og den lægges ved sagen til fraflytning.

 

Fraflytning:

Ved fraflytning mødes du med vores vicevært og vores maler i lejemålet. Lejemålet skal være tømt og rengjort. Husk også at rengøre bag ovn, i ovn, bag køleskab, afkalke badeværelse med mere.

Ved fraflytningssynet gennemgås de ting der skal laves og der udarbejdes en fraflytningsrapport som du og vores vicevært underskriver. Desuden aflæses der elmålere.

Lejemålet vil blive istandsat af Atlantia og kun af Atlantia for lejers regning, så det fremtræder i samme stand som da man flyttede ind. Omkostninger til dette vil blive modregnet i depositum. Det lejede fraflyttes 2 uger før lejeaftalens ophør.

Vejledende prisliste kan udleveres fra kontoret - og sendes sammen med bekræftelse på modtagelsen af opsigelse.

Huslejen i denne periode betales af lejer. De 2 uger anvendes til ovenstående eventuelle istandsættelser & udbedringer.

 

 

Vaskemaskiner/opvaskemaskine

Det er ikke tilladt at installere en vaskemaskine/opvaskemaskine eller lignende i lejemålet uden vores skriftlige tilladelse.

 1. Inden du opsætter maskinen, så giv Atlantia besked om dine planer. Kontoret kan fortælle dig, om der er el-kapacitet til en udvidelse.
 2. Læs retningslinjer og vilkår for opsætning af vaske- og opvaskemaskine (se herunder).
 3. Anmeld til Atlantia, at du har påtænkt at opsætte vaske- eller opvaskemaskine.
 4. Fremsend dokumentation til Atlantia på, at den er installeret af en autoriseret - det kan være en faktura eller en erklæring fra håndværkeren, dette gælder både el og vandtilslutningen af maskinen.

Husk indboforsikring

En forudsætning for at du kan installere maskinen er, at du har en gyldig indboforsikring. Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der.

Regler for opsætning af vaske- og opvaskemaskine

 • Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
 • Du skal selv betale alle udgifter forbundet med installationen fx bimåler, nye målere, plombering og registrering af målere.  Dette godtgøres ikke, når du flytter.
 • Ændringer på eksisterende vandinstallationer skal udføres af autoriseret vvs-installatør, som også skal anmelde opsætningen i kommunen.
 • Vaske- eller opvaskemaskinen skal være tilsluttet selvstændig koldtvandshane.
 • Tilslutningen skal foretages til eksisterende rørinstallationer med tee-stykke i fuld rørdimension.
 • Ændringer på eksisterende el-installationer skal udføres af autoriseret el-installatør og må ikke udføres uden Atlantia´s vidende.
 • Opvaske- eller vaskemaskine, der er placeret i rum uden gulvafløb, skal stilles på et vandtæt underlag.
 • Al kabel skal føres langs loft og ned til forbrugssted, så det bevarer så meget vægplads som muligt.
 • Atlantia kan besigtige installationerne indtil 14 dage efter anmeldelsesdatoen.
 • Når du flytter, kan Atlantia kræve reetablering af ændringer i boligen.
 • Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der.

 

Elpærer/Spots

Alle spots i din lejlighed - er spots som er energi venlige spots.

Det betyder at de er forberedte til LED Spots. Disse afgiver ikke særlig høj varme, men lyser stadigvæk meget kraftigt og bruger næsten ingen strøm.

Derfor skal følgende overholdes:

 • Der må ikke anvendes traditionelle Spots som er over 25 Watt!(magen til dem de er leveret med)
 • Det anbefales at der tilkøbes LED spot fremfor de traditionelle spots på 25 watt. (Man får meget mere lys ud af disse og der betales mindre strøm - og de afgiver meget lidt varme)

Ligeledes kan man få en masse LED spots i forskellige typer, farver, spredning, dæmp bar og meget mere. De findes fra 1 watt og op efter.

 • 3 Watt LED - svare til en 25 watt traditionelle spot.
 • LED SPOTS er dyrere end de "normale" men de er hurtigt tjent hjem på strømregning, samt de giver bedre lys og holder meget længere.

Spots kan mod forudgående aftale købes og afhentes fra vores kontor.

Udgiften vil blive pålagt næste måneds husleje.

DET ER MEGET VIGTIGT AT DETTE OVERHOLDES, HVIS DER ANVENDES FORKERTE SPOT BETYDER DET BRANDFARE, LEDNINGER MED MERE SMELTER, HVILKET BETYDER HELT NY EL-INSTALLATIONER.

DENNE UDGIFT VIL BLIVE PÅLAGT LEJER OG UDFØRT AF UDLEJERS HÅNDVÆRKERE.

 

 

Affald 

Vi oplever til stadighed at affaldsbeholderne er overfyldte pga. manglede sortering, hvilket resulterer i at beholderne ikke bliver tømt og at vi samtidig bruger alt for meget unødig tid på at sortere og bortkøre affaldet.
For at undgå problemer med overfyldte affaldsbeholdere, er det meget vigtigt at pointere at I som lejere selv er forpligtede til at sortere affaldet efter kommunes anvisning.

En uddybende vejledning kan ses på wwwslagelse.dk/affald2018
  

Metal er fx: 
Kapsler, Alubakker, Metallåg, Konservesdåser, Øl- og sodavandsdåser.

Glas er fx:   
Glasflasker, Drikkeglas, Medicin- og pilleglas, Syltetøjsglas, Drikkeglas.

Hård plast er fx: 
Plastflasker, plastbøtter, Plastbakker, Plastdunke, Plastlåg.

Papir er fx: 
Aviser, Ugeblade, Reklamer, Bøger, Printerpapir, Kuverter, Breve.

Pap er fx: 
Papemballage, Karton, Papkasser i små stykker, Bølgepap, Paprør.

Madaffald er fx: 
Madrester uden emballage, Teposer, Afskårne blomster og små potteplanter.

Restaffald er fx: 
Pizzabakker, Mælk- og juicekartoner, Bleer, Beskidt mademballage.
 
 

Opsigelse

Ved opsigelse af lejemål skal i sende opsigelsen skriftligt til vores kontor på Rugvænget 9, 4200 Slagelse. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 3 måneder.

Boligmappe

Her kan du downloade og læse alt omkring dit lejemål, vedligeholdelse af dette samt diverse praktiske oplysninger fra A-Z. Vi anbefaler, at denne læses før du kontakter vores vicevært.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev og få tilsendt det på mail. Her får du nyheder samt praktiske informationer så du altid er opdateret omkring hvad der rør sig på din ejendom og hos din udlejer.
© 2014 Atlantia
Designet og udviklet af CoverGanda og XDC Gruppen A/S