Beboer hos Atlantia

Boligmappen

Her kan du downloade og læse alt omkring dit lejemål, vedligeholdelse af dette samt diverse praktiske oplysninger fra A-Z. Vi anbefaler, at denne læses før du kontakter vores vicevært.

Hent Boligmappen

Regler og bestemmelser for vore beboer

Gå direkte til:

Vedligeholdelse - Husdyr - Lejekontrakt - Rengøring af trappeopgang - Lejebetaling - Husorden - Lejligheden - Trappeopgangen - Kælderen - Udearealet - Boligmappe - Boligstøtte - Affald - Indboforsikring - Skimmelsvamp - Kontaktoplysninger - Kælderrum - Opsigelse af lejemål - Indflytning - Fraflytning - Vaskemaskiner/opvaskemaskine - Elpærer/Spots

Vedligeholdelse

Atlantia har tilknyttet viceværter samt flere håndværkere til vores ejendomme. Alle vores ejendomme tilses og vedligeholdes jævnligt med henblik på at opretholde en tilfredsstillende standard for vores lejere.

Hvis du i lejligheden har opdaget uregelmæssigheder, fejl, mangler eller noget der skal repareres er det vigtigt, at du kontakter vores viceværter. Viceværten/ håndværkeren vil i samarbejde med administrationen træffe de nødvendige beslutninger for det videre forløb.

Er der fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og eller afløb skal dette omgående meldes til administrationen.

Lejemålet må kun males/tapetseres med lyse/dæmpede farve. Farve på vinduer, døre og træværk må ikke ændres. Kvaliteten af malingen i form af glans typer m.m. skal godkendes af udlejer før arbejdet sættes i gang.

Se også vores boligmappe for yderligere detaljer vedrørende dette.

Det er dig som lejer der skal vedligeholde og forny låse, nøgler, ruder, holde vandhaner,og el-afbrydere forsvarligt vedlige. Du skal endvidere vedligeholde termostatventiler, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe,komfurer, vaskemaskiner o.l. installationer, rense tilstoppet afløb fra håndvask, køkkenvask og toilet. Hvis du ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at vi har opfordret til det, kan vi istandsætte for din regning.

Se her hvordan du vedligeholder og rengører dine vandlåse

Hvis du mister nøgler til ejendommens fællesrum/lejlighed vil vi straks ingangsætte at disse låse bliver udskiftet samt lave nye nøgler på lejers regning.

Det påhviler desuden lejer at holde ejendommes fællesarealer pæne og ved brug af disse arealer, altid at rydde op efter sig.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i vores lejemål. Overtrædes dette kan det medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 171, stk. 1, nr. 6 og § 182, stk. 1, nr. 7.

Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr.

Lejekontrakt

Ved underskrift af lejekontrakt opkræves 3 måneders depositum samt 2 måneders forudbetalt leje.

Rengøring af trappeopgang

Alle vores trappeopgange rengøres af et professionelt rengøringsfirma og aftalen indeholder følgende:

1 gang hver 14. dag

Trapperne fejes og vaskes fra top til bund. Der fejes og vaskes under beboernes dørmåtter, hvis disse er fjernet af beboerne - hvis ikke, fejes og vaskes der ikke under dørmåtterne. Successivt fjernes spindelvæv.

1 gang hver 3. måned

Nedfejes og aftørres følgende:

 • Baluster
 • Gelænder
 • Lamper
 • Vindueskarme

Rengøringsfirmaet er forpligtet til at notere tid og dato for rengøring på infotavle. Er du ikke tilfreds
med rengøringen, bedes du kontakte rengøringsfirmaet

Lejebetaling

Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen.

Ved forsinket betaling opkræves påkravsgebyr i henhold til reglerne i lejeloven.

Det er krav at indbetaling sker via NETS.

Husorden

"Det er godt at bo godt"

 • Det er vores motto. Derfor er der nogle regler, som det er naturligt at opstille. Disse regler skulle gerne medvirke til at skabe et bedre klima mellem beboerne.

Lejligheden

 • Der må på intet tidspunkt spilles så højt på radio, fjernsyn, højtaler eller lign. at det generer andre og skal undgås i tidsrummet klokken 23.00-06.00.
 • Slagboremaskiner og lign. må kun benyttes på hverdage mellem klokken 09.00 – 19.00. På lørdage dog kun mellem klokken 09.00 og 16.00. Aldrig på Søn- og helligdage.
 • Der må ikke holdes nogen former for husdyr ej heller ved pasning eller besøg. (se også lejekontrakt)
 • Udluftning af lejligheden, skal ske gennem vinduer eller altandør.
 • Der må ikke opsættes nogen former for paraboler og antenner på ejendommen.
 • Kabeltræk mellem lejlighederne, af f.eks. tv. Signal, Telefon og lign. er ikke tilladt. Ligeledes må du
  ikke trække strøm til dit kælderrum. Ønsker du strøm til dit kælderrum, skal du kontakte administrationen, hvorefter der kan blive tilføjet en bimåler.
 • Affyring af nytårsfyrværkeri fra vinduer og altaner er STRENGT FORBBUDT.
 • Der må ikke indtages eller sælges euforisende stoffer, inkl. hash, i vores ejendomme. Dette medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Lejligheden skal vedligeholdes, i henhold til lejekontrakten. Det er lejers ansvar at alt det nævnte i
  lejekontraktens §11, vedligeholdes under hele lejeperioden. Hvis du er i tvivl om hvad du skal vedligeholde, så bedes du kontakte os.
 • Alle døre skal være lukket og låst, for alles trygheds skyld.
 • Har din lejlighed altan eller tagterrasse, er du selv ansvarlig for at vedligeholde disse samt holde dem rene for alger. Det kræver som minimum at der bruges rengøring mod alger 1 gang årligt – sådanne midler kan købes i diverse byggemarkeder.

Trappeopgangen

 • Alle trappeopgange rengøres af professionelt rengøringsfirma og denne aftale indeholder:
  o At trapperne fejes og vaskes fra top til bund 1 gang hver 14 dag
  o Der fejes og vaskes under beboernes dørmåtter 1 gang hver 14 dag. Beboerne skal selv fjerne
  måtter på rengøringsdagen – hvis de ikke fjernes, bliver der ikke rengjort under.
  o Successivt fjernes spindelvæv
  o Baluster, gelænder, lamper og vindueskarme nedfejes og aftørres 1 gang hver 3. måned
 • Rengøringsfirmaet er forpligtet til at notere tid og dato for rengøring på infotavle. Er du ikke tilfreds med rengøringen, bedes du kontakte rengøringsfirmaet.
 • Fodtøj, legetøj, barnevogne, cykler m.m. må ikke henstilles på og ved trappen.
 • Færdsel på trappen skal foregå så stille som muligt - husk der er lydt. Det er strengt forbudt at lege på trappen.
 • Spildes eller tabes noget på trappen, eller tilsmudses væggene med kridt, fodaftryk, skrammer fra
  ind- og udflytning eller lignende, har beboerne pligt til omgående at fjerne sporene. Ellers vil dette
  blive udført af os, for lejeres regning.

Kælderen

 • Hvis der er kælder/udhus tilhørende ejendommen, kan disse anvendes til opbevaring af cykler, barnevogne m.m.
 • Beboerne skal gøre rent efter sig, hvis denne eller medlemmer af husstanden tilsmudser kælderrum/udhus og lign.
 • Der må ikke leges i kælderen.
 • Der må ikke sættes større ting i kælderen/udhuset, som generer de andre beboere.
 • Opbevaring af ting i kælderen sker på eget ansvar og vi anbefaler at papkasser m.m. stilles på paller, væk fra væggen og i materiale der kan tåle fugt, så du undgår fugtskader på dine opbevarede ting. Husk at tjekke din indboforsikring, for at sikre dit kælderrum er dækket.
 • I kældere hvor der forefindes vaskeri, bliver de ligeså rengjort af professionelt rengøringsfirma. Her bedes du ligeså kontakte rengøringsfirmaet, hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende. 

Udearealet

 • Færdsel i de beplantede områder er forbudt. Benyt græsset og de anlagte stier.
 • Sørg for at fjerne legetøj og lign. fra plæner, terrasse og stier, inden mørkets frembrud, samt havemøbler efter endt brug.
 • Det er ikke tilladt at opbevare drikkelse, affald, legetøj og andre personlige ting på fælles plæner,
  terrasser og stier.
 • Ting som gennem længere tid har stået, uden at blive fjernet/anvendt vil blive fjernet og smidt ud af viceværten, for lejers regning. Dette vil ske uden yderligere varsel.
 • Fodring af dyr på ejendommens område er ikke tilladt.
 • Græsslåning samt snerydning, foregår i henhold til lejekontrakten.
 • Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til
  kontoret hurtigst muligt.
 • Rest- og madaffald skal sorteres og anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. Det kan f.eks. være ved indflytning, hvor der kan være større papkasser. Hvis der står affald, som ikke bliver fjernet af den daglige, bliver den ansvarlige påkrævet skyldige beløb.
 • Kasserede møbler, papkasser og lign. må ikke sættes på ejendommens areal.
 • Grill må gerne benyttes udendørs på fællesområder, men der henstilles til at det gøres med respekt for naboerne. Vi anbefaler at beboerne deles om 1-2 grille, da de ellers skal stilles i kælderrum efter brug.
 • Der må gerne grilles på altaner, hvis du er mere end 15 meter væk fra ting, der let kan antændes,
  f.eks. udhuse, tørre planter, brændbare væsker mm. Eller:
  o Grillen er mindre – der skal ikke bruges flere kul, end der kan være i en traditionel grillstarter
  (cirka 10 liter)
  o Vægge, gulv og overflader er hårde og ikke-brændbare
  o Altanen har mindst en åben langside
  o Du anvender elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må altså
  ikke bruges optændingsvæske
  o Ved brug af gasgrill, skal du være opmærksom på, at gasflasken skal fjernes fra altanen efter
  brug.
 • Generelt ved brug af grill, skal du overholde reglerne, der er fastsat i afbrændingsbekendtgørelsen.
 • Der henstilles til at havemøbler deles mellem beboerne, ellers skal disse ligeså sættes i kælderrum
  efter brug. 

Boligmappe

Vores Boligmappe er tænkt som et hjælperedskab, til alle vores lejere og indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder sin lejlighed, samt husorden og hvordan man overholder denne.

Har du spørgsmål som du ikke kan få besvaret i Boligmappen er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte administrationen eller vores viceværter.

Boligstøtte

Husk at alle kan søge boligstøtte - dog afhænger beløbet af bl.a. indtægt. På nedenstående link kan du du få hjælp til at søge om boligstøtte.

www.borger.dk/

Affald

Vi oplever til stadighed at affaldsbeholderne er overfyldte pga. manglende sortering, hvilket resulterer i at beholderne ikke bliver tømt og at vi samtidig bruger alt for meget unødig tid på at sortere og bortkøre affaldet.

For at undgå problemer med overfyldte beholdere, er det meget vigtigt at pointere at i som lejere selv er forpligtede til at sortere affaldet efter kommunens anvisning.

En uddybende vejledning kan ses på www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald

Papiraffald herunder aviser og reklamer bedes afskaffet I de dertil hørende beholdere opstillet af Slagelse kommune. Det hører ikke til i restaffaldsbeholderne.

Tømningsplan kan ligeldes findes på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Indboforsikring

Husk at fremsende kopi af indboforsikring til vores kontor 1 gang årligt.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som vokser i fugtige omgivelser. De viser sig som sorte, grønne, brune eller hvide pletter/skjolder på lofte, gulve, møbler eller vægge. Skimmelsvampe har brug for fugtige omgivelser for at gro, derfor er det vigtigt at man lufter ud hver dag, ikke tørre tøj indendørs og ikke sætter møbler direkte op af ydervægge.

Vi anbefaler dig at tage denne test:
www.skimmel.dk

Har du skimmelsvamp i din lejlighed eller er du i tvivl om der er skimmelsvamp i din lejlighed kontakt vores vicevært

For at undgå kalkproblemer bedst muligt, er det vigtigt at du benytter dig af en svaber, efter hvert bad. Svaberen skal bruges på alle fliser, fuger samt evt. glaslåge – hvis ikke du svaber, får du meget svært ved at håndtere kalkpletter. Husk at bruge de rigtige afkalkningsmidler.

Kontaktoplysninger

Det er meget vigtigt, at vi altid er opdaterede med jeres kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med jer, hvis der skulle blive behov for dette.

Det er derfor vigtigt, at vi både har telefon og email adresser til alle vores lejere.

Husk at informere os hvis i får nyt nummer eller ny email adresse, i kan sende opdaterede oplysninger på info@atlantia.biz

Kælderrum

Når I opbevarer ting i jeres kælderrum er det på eget ansvar.

Det er meget vigtigt, at ting der ikke kan tåle fugt opbevares i lufttætte beholdere. Vi anbefaler, at i stiller papkasser m.m. på paller og aldrig direkte op af væggen, dette for at beskytte jeres ting mod fugt.

Opsigelse af lejemål

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål, bedes du sende din opsigelse skriftligt til vores kontor på Rugvænget 9, 4200 Slagelse eller pr. e-mail til michelle@atlantia.biz – bemærk venligst, at før opsigelsen er gyldig, skal den indeholde dato og underskrift fra alle lejere på lejekontrakten. Efterfølgende vil du modtage en skriftlig bekræftelse fra kontoret.                      

Bemærk ligeledes at opsigelsesvarslet er løbende måned + 3 måneder.

Indflytning

Ved indflytning i Atlantias lejligheder er disse istandsatte og rengjorte. Alle malbare flader er malede, trægulve afrenset, slebet og behandlet.

Den dag du overtager lejemålet mødes du med vores synsansvarlige på lejemålets adresse mellem 08:00-15:00, hvor du vil modtage nøgler og der vil blive udarbejdet en indflytningsrapport og aflæst elmålere. Hvis overtagelsesdagen er en weekend eller helligdag, er det 1. kommende hverdag, der er gældende som overtagelsesdag.

Efterfølgende har du 14 dage til at fremsende en fejl og mangelliste til vores kontor gerne på mail michelle@atlantia.biz.

Vores vicevært vil udbedre de nødvendige fejl og mangler, mens resten bliver tilføjet en liste som både du og vi underskriver og den lægges ved sagen til fraflytning.

Fraflytning

Ved fraflytning mødes du med vores synsansvarlige i lejemålet. Lejemålet skal være tømt og rengjort. Dette gælder også persienner o.lign.. Husk også at rengøre bag ovn, i ovn, bag køleskab, afkalke badeværelse med mere.

Ved fraflytningssynet gennemgås de ting der skal laves og der udarbejdes en fraflytningsrapport som du og vores synsansvarlige underskriver. Desuden aflæses der elmålere.

Lejemålet vil blive istandsat af Atlantia og kun af Atlantia for lejers regning, så det fremtræder i samme stand som da man flyttede ind. Omkostninger til dette vil blive modregnet i depositum. Det lejede fraflyttes 2 uger før lejeaftalens ophør.

Vejledende prisliste udleveres fra kontoret - og sendes sammen med bekræftelse på modtagelsen af opsigelse.

Huslejen i denne periode betales af lejer. De 2 uger anvendes til eventuelle istandsættelser & udbedringer.

Vaskemaskiner/opvaskemaskine

Det er ikke tilladt at installere en vaskemaskine/opvaskemaskine eller lignende i lejemålet uden vores skriftlige tilladelse.

 1. Inden du opsætter maskinen, så giv Atlantia besked om dine planer. Kontoret kan fortælle dig, om der er el-kapacitet til en udvidelse.
 2. Læs retningslinjer og vilkår for opsætning af vaske- og opvaskemaskine (se herunder).
 3. Anmeld til Atlantia, at du har påtænkt at opsætte vaske- eller opvaskemaskine.
 4. Fremsend dokumentation til Atlantia på, at den er installeret af en autoriseret - det kan være en faktura eller en erklæring fra håndværkeren, dette gælder både el og vandtilslutningen af maskinen.

Husk indboforsikring

En forudsætning for at du kan installere maskinen er, at du har en gyldig indboforsikring. Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der.

Regler for opsætning af vaske- og opvaskemaskine

 • Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
 • Du skal selv betale alle udgifter forbundet med installationen fx bimåler, nye målere, plombering og registrering af målere.  Dette godtgøres ikke, når du flytter.
 • Ændringer på eksisterende vandinstallationer skal udføres af autoriseret vvs-installatør, som også skal anmelde opsætningen i kommunen.
 • Vaske- eller opvaskemaskinen skal være tilsluttet selvstændig koldtvandshane.
 • Tilslutningen skal foretages til eksisterende rørinstallationer med tee-stykke i fuld rørdimension.
 • Ændringer på eksisterende el-installationer skal udføres af autoriseret el-installatør og må ikke udføres uden Atlantia´s vidende.
 • Opvaske- eller vaskemaskine, der er placeret i rum uden gulvafløb, skal stilles på et vandtæt underlag.
 • Al kabel skal føres langs loft og ned til forbrugssted, så det bevarer så meget vægplads som muligt.
 • Atlantia kan besigtige installationerne indtil 14 dage efter anmeldelsesdatoen.
 • Når du flytter, kan Atlantia kræve reetablering af ændringer i boligen.
 • Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen. Ved vandskade skal du fx betale for udbedring af skader i din bolig og fx underboens, hvis der er sket skade der.

Elpærer/Spots

Alle spots i din lejlighed er energivenlige spots.

Det betyder at de er forberedte til LED Spots. Disse afgiver ikke særlig høj varme, men lyser stadigvæk meget kraftigt og bruger næsten ingen strøm.

Derfor skal følgende overholdes:

 • Der må ikke anvendes traditionelle Spots som er over 25 Watt!(magen til dem de er leveret med)
 • Det anbefales at der tilkøbes LED spot fremfor de traditionelle spots på 25 watt. (Man får meget mere lys ud af disse og der betales mindre strøm - og de afgiver meget lidt varme)

Ligeledes kan man få en masse LED spots i forskellige typer, farver, spredning, dæmp bar og meget mere. De findes fra 1 watt og op efter.

 • 3 Watt LED - svare til en 25 watt traditionelle spot.
 • LED SPOTS er dyrere end de "normale" men de er hurtigt tjent hjem på strømregning, samt de giver bedre lys og holder meget længere.

Spots kan mod forudgående aftale købes og afhentes fra vores kontor. Udgiften vil blive pålagt næste måneds husleje.

Det er meget vigtigt at dette overholdes. Hvis der anvendes forkerte spot betyder det brandfare, ledninger med mere smelter, hvilket betyder helt nye el-installationer. Denne udgift vil blive pålagt lejer og udført af udlejers håndværkere.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System